Algemene voorwaarden De Yoga Studio Schijndel

Artikel 1: Eigen risico en aansprakelijkheid
1.1. Het deelnemen aan de lessen is geheel voor eigen risico. Bij twijfel aan zijn of haar gezondheid wordt de deelnemer geadviseerd om een huisarts of specialist te raadplegen.

1.2 De Yogastudio aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiele of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de deelnemer.

1.3 De Yogastudio is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel direct als indirect, respectievelijk van of aan eigendommen van de deelnemer.

1.4 Schade die door de deelnemer al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik toegebracht wordt aan eigendommen van De Yogastudio, dienen te worden vergoed.

Artikel 2: Lidmaatschap
2.1 De deelnemer sluit een maandelijks yoga-abonnement af of koopt een leskaart waarmee hij kan deelnemen aan de yogalessen.

2.2 Een yoga-abonnement of leskaart van De Yogastudio is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

2.3 Indien deelnemer geen gebruik maakt van het recht van deelneming aan de lessen, vindt er geen restitutie plaats van het lesgeld.

2.4 Indien een deelnemer niet bij de les aanwezig kan zijn kan de les tot uiterlijk 2 maanden daarna worden ingehaald.

Artikel 3: Betaling en Opzeggen
3.1 De betaling van het maandelijkse abonnementsgeld geschiedt door automatische incasso op de eerste dag van de maand. Elke deelnemer ondertekent een machtigingsformulier, zodat De Yogastudio gemachtigd is tot het afschrijven van het verschuldigde lesgeld van zijn rekening.

3.2 Voor alle abonnementen geldt een opzegtermijn van 1 maand. De opzegging dient  per e-mail aan De Yogastudio te worden doorgegeven.

Artikel 4: Feestdagen, vakantie en annulering lessen
4.1 Op feestdagen is de Yogastudio gesloten. Dit zal tijdig worden gecommuniceerd via mail, in de vorm van een nieuwsbrief. De 5 week in de maand zal niet in rekening worden gebracht maar compenseert een eventuele feest- of vakantiedag gedurende het jaar.

4.2 Sluiting van de studio wegens vakantie zal tijdig worden gecommuniceerd per e-mail of in de vorm van een nieuwsbrief.

4.3 Indien een deelnemer langer dan 4 weken op vakantie gaat, kan het abonnement in overleg met de Yoga studio voor een bepaalde tijd worden opgeschort.

4.4 Wanneer er onverwachts een les komt te vervallen vanwege onvoorziene omstandigheden. dan kan de deelnemer de les tot maximaal 2 maanden na datum inhalen.

Artikel 5: Zwangerschap of ziekte
5.1 Bij zwangerschap of ziekte kan in overleg met de YogaStudio het lidmaatschap voor een bepaalde tijd worden opgeschort.

Artikel 6: Wijziging lesrooster en prijzen
6.1 De Yogastudio behoudt zicht het voor de indeling van het lesrooster voor wat betreft tijd, programma en locatie te wijzigen.

 

De ondernemer mag de prijs verhogen middels de inflatie cijfers van het CBS, dit geldt voor zowel de nieuwe als lopende abonnementen.